Stanovy sdružení | Kecenická iniciativa - občanské sdružení

Články

Na úvod » Stanovy sdružení

Stanovy sdružení

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu, ustanovené ve smyslu zákona Č. 83/1990 Sb., v platném znění, které bude vyvíjet svou činnost pod názvem KECENICKA INICIATIVA (dále jen „sdružení").
 2. Sdružení je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem.
 3. Sídlo sdružení: A. Tregera 266/113, 370 10 České Budějovice.

 

Článek II.
Charakter činnosti sdružení

 1. Sdružení usiluje o trvalé zlepšení podmínek občanů městských částí a na sídlištích. Jeho posláním je ochrana přírody a krajiny. Sdružení usiluje o nápravu životního prostředí a spolupracuje s ostatnímu subjekty s obdobným programem činností.
 2. Sdružení se zaměřuje zejména na:
  • iniciaci a spolupráci na realizaci projektů a stavební činnosti samosprávných orgánů
  • omezování negativního dopadu dopravy na městských a ostatních silnicích
  • bezpečnosti chodců a dopravní dostupností
  • obohacení zeleně.

 

Článek III.
Organizace a členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která dosáhla veku 18 let a je pině způsobilá k právním úkonům a každá právnické osoba, jejíž předmět činnosti není v rozporu s cíli sdružení.
 2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. označení, že se jedná o přihlášku za člena sdružení
  2. prohlášení přihlašovatele, se byl seznámen s obsahem stanov a cílem a posláním
  3. datum a vlastnoruční podpis přihíašovatele
  4. o přijetí člena rozhoduje výbor sdružení
  5. členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku. Dokladem o členství je potvrzení výboru.
 3. Sdružení vede seznam členů.
 4. Členství ve sdružení zaniká:
  1. smrtí člena
  2. zánikem právnické osoby
  3. na základě písemné výpovědi členství doručené výboru.

 

Článek IV.
Práva o povinnosti členů

 1. Práva členů sdružení:
  1. volit prostřednictvím valná hromady orgány sdružení a být do těchto orgánů volen,
  2. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat a požadovat vysvětlení týkajících se sdružení a podávat návrhy a protinávrhy. Každý člen má jeden hlas,
  3. minimálně jedna třetina oprávněných členů sdružení může požádat výbor o svolání mimořádné valná hromady a projednání navrhovaných záležitostí,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a žádat o jejich vyjádření.
 2. Povinností členů:
  1. dodržovat stanovy sdružení
  2. aktivně se podílet na napinění cílů sdružení
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, platit členské příspěvky ve výši stanované valnou hromadou
  4. jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

Článek V.
Orgány sdružení

 1. Valná hromada- je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ji všichni členové sdružení. Schází se nejméně jednou ročně, svolává ji výbor sdružení, který stanoví termín jejího konání a její předběžný program. Omámení o konání valné hromady se musí oznámit písemně (i elektronicky) všem členům nejméně 14 dnů před dnem jejího konání. Valná hromada musí být svolána tehdy, pokud o to požádají alespoň dva členové výboru nebo alespoň jedna třetina členů sdružení_ Zasedání valně hromady řídí předseda nebo jiný člen výboru tímto pověřený. Do působnosti valné hromady patří:
  1. měnit stanovy sdružení
  2. volit a odvolávat členy výboru sdružení
  3. rozhodovat o počtu členů výboru
  4. rozhodovat o odvolání člena výboru
  5. rozhodovat o zániku sdružení
  6. schvalovat účetní uzávěrku
  7. rozhodovat o prodeji majetku
  8. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení
  9. stanoví, zda budou vybírány členské příspěvky a stanoví jejich výši.
  Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Při hlasování má každý člen sdružení jeden hlas a hlasy jsou si rovné. Je usnášení schopná a její usnesení jsou platná, je-li na jejím zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zániku sdružení schvaluje nadpoloviční většinou všech členů. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis. Každý člen má právo si k nahlédnutí. 
 2. Výbor- je výkonným orgánem sdružení, plní usnesení valné hromady, řídí činnosten1 - mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu Za svou činnost odpovídá valné hromadě. O konkrétním počtu jeho členů rozhoduje valná hromada, počet členů výboru musí být vždy lichý. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu_ Do výboru sdružení může být zvolen jen občansky bezúhonný člen sdružení starší 18 let, který je pině způsobilý k právním úkonům. Stejné podmínky se požadují u zástupce právnické osoby, která je členem sdružení. Funkční období je tříleté. Členové výboru mohou být voleni opětovně. Totéž platí pro výkon funkce předsedy. Výbor svolává zpravidla předseda, ale může být svolán kterýmkoliv jeho členem. Výbor je usnášení schopny, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor sdružení zejména:
  1. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení 
  2. hospodaří s majetkem sdružení 
  3. předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku 
  4. svolává zasedání valné hromady a stanoví jeho předběžný program 
  5. navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků 
  6. uzavírá se členy sdružení dohodu o ukončení jejich členství ve sdružení 
  7. vydává jménem sdružení průkazy člena sdružení 
  8. pečuje o informovanosti členů sdružení 
 3. Předseda. Pečuje o zabezpečení žádného chodu sdružení po organizační stránce, je volen výborem sdružení a za výkon své funkce odpovídá výboru. Jo statutárním orgánem sdružení. Je oprávněn: 
  1. organizovat a řídit jednání a práci výboru 
  2. jednat jménem výboru navenek ve věcech sdružení 
  3. podepisovat jménem sdružení právní úkony; úkony pro které je předepsána písemná forma, spolupoclepisuje s předsedou další člen výboru. 
  4. řídit schůze výboru a navrhovat jeho jednání. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jiný člen výboru, pro tento případ výborem pověřený. Funkci odstoupivšího předsedy do zvolení nového předsedy vykonává jiný člen výboru k tomu výborem pověřený. 

 

Článek VI.
Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s finančními prostředky, s movitými i nemovitými věcmi. Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • dotace a granty
 • výnosy z majetku 
 • členské příspěvky, pokud valná hromada rozhodne o jejich vybírání.

Výbor sdružení každoročně předkládá valná hromadě zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku ke schválení Přebytek nebo schodek z hospodaření se každoročně vypořádá podle rozhodnutí výboru. Způsob vypořádání je součástí zprávy o hospodaření.

 

Článek VII.
Zánik a zrušení sdružení

Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
 2. pravomocným rozhodnutí Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

Výbor může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační řád a jednací řád sdružení. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a jiná veřejnoprávní instituce a peticeerni. Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí českým právem, zejména zákonem Č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Kecenická iniciativa